Pircana

Kəndinadı:
Pircana
Əhalisi:
525 nəfər
Ərazisi:
194 ha
Coğrafimövqeyi:
cənubişərq
Kənddəkilərin əsasməşğuliyyəti:
Çəltikçilik heyvandarlıqhal-hazırdataxılçılıq və heyvandarlıq.
Həmsərhədolduğukəndlər:
Lürən, Gəyəçöl, Xıl, Çayqıraq vəQızılavar kəndləri
Kəndin adınınmənası:
Pircana sözünün mənası kənddə ziyarətgah olduğu üçün həmən sözdən götürülmüşdür.
Kəndin qısatarixçəsi:
Pircana kəndin mənası Seyidağakişi kişinin ocağı 1000 ildən yuxarı tarixi vardır. Seyidağakişiİrandangəlmiş seyidtayfasındandır. Talışsıra dağlarındaolan“Goyöküzünməzarıtarixiabidəyaranması iləbelə birrəvayətvardır. Seyidağa kişiningöy rənglibiröküzüolub, seyidlazımıəşyalarıöküzəyükləmişvə öküzsahibsizİranalazımıünvanagedib .mallarıoradakıadamlargötürübvə başqamallaröküzəyükləyibgeriqaytarmışlar .Öküz hər ikimənziləvaxtındaçatmış ,birgüntəsadüfənöküzkecikir, seyidhövsələdənçıxırvə deyir: “Sənigörümqərqolasan “və öküzindikiziyarətgahaçevrilənyerdəöküzünöldüyünügörür. Öküzühəminyerdəbasdırır. Beləliklə həmin yer ziyarətgahaçevrilir.
Kəndinilk alitəhsillisi:
Paşayev Ağacəfər Mircəfəroğlu
1946-cı ildə anadanolub. 1968-ci ildə Pedaqoji İnstitutunun Tarix fakültəsinibitirmişdir. Müxtəlif illərdə Ali məktəblərdə Tarix fəndini tədris etmişdir. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında çalışır. Ağacəfər Paşayev bir neçə kitabın müəllifidir. 2013-cü ildə onun Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının tələbələri üçün Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə tarixindən adlı dərs vəsaitini çap etdirmişdir.
Əhədov Şirəli Ağalıoğlu
1955-ci ildə anadan olub. 1977-ci ildə Pedaqoji İnstitutun Riyaziyyatfakültəsinibitirmişdir. Fizika-riyaziyyatelmlər namizədi ƏhədovŞirəli AğalıoğluMasallı rayonun Təhsilşöbəsinin müdiri, Masallı RİHB-sı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Aparatında məsul vəzifələrdə çalışmış hal-hazırda Qaradağ rayonun 233 saylı ortaməktəbində direktorvəzifəsindəçalışır.
Fəttayev Mirəziz İbrahim oğlu
1923-cü ildə anadan olmuşdur. Uzun müddət Musaküçə ərazi nümayəndəsi (ərazi nümayəndəliyə Musaküçə, Gəyəçöl, Yusifli, Pircana və Lürən daxil olub) vəzifəsində çalışmışdır.
Kəndinşəhidi:
Şükürov Faiq Xubalı oğlu
1973-cü ildə anadan olmuşdur. 1994-cü ildəşəhid olmuşdur. Lürən kəndtam orta məktəbi şəhidinadınıdaşıyır.
Böyük Vətən müharibəsində iştirak edənlər:
22 nəfər iştiraketmişonlardan 8 nəfərisağ qayıtmışlakinheç biriyaşamır. Ramazanov Ramazan,
Cəfərov Əliağa,
Əhədov Səməd,
Ağayev Cəlil İsmayıl oğlu.
Ağayev Qafar İsmayıl oğlu

Kəndin digər tanınmışları:
Musayev Araz Fırqanoğlu
1978-ci ildə Pircanakəndindəanadan olmuşdur. Kinq boksüzrə7(yeddi) dəfə DünyaÇempionuolmuşdur. Hal-hazırdaAzərbaycanRespublikasınınFövqəladəHallarNazirliyindəçalışır.

Masallilar.az © 2o18 - Bütün Hüquqlar Qorunur!
Hazırladı Tural Rasuloff
masallilar.az masallilar.az masallilar.az masallilar.az